OBCHODNÍ PODMÍNKY

 FOTOGRAF PETRA ŠIMURDOVÁ
IČO: 09311882, SE SÍDLEM PSTRUŽÍ 396

TEL. +420 739 032 813
E-MAIL : PET.SIMURDOVA@GMAIL.COM
WWW.PETRASIMURDOVA.COM

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Petra Šimurdová, se sídlem Pstuží 396, IČ: 09311882, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „fotograf“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb a následujících, občanský zákoník (dále jen „občanskýzákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahujícími se na podnikatele.

  II. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Fotograf poskytuje své služby, které jsou zaměřeny dle domluvy s klientem:

a)  párovou fotografii

b)  těhotenskou fotografii

c)  dětskou fotografii

d)  rodinnou fotografii

e)  focení větších skupin( školky, školy apod.)

 1. Veškeré fotografie jsou prováděny lifestylovým focením, a to v místech, která budou určena po domluvě s klientem. Fotograf nabízí      exteriérové i interiérové focení.
 2. V případě exteriérových focení nabízí fotograf ideální podmínky místa svého působení v Beskydech. V závislosti na vzdálenosti dojezdu fotografa nad 10 kilometrů si je oprávněn fotograf účtovat 8 Kč/km.

III.OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

 1. Fotografické služby si může klient objednat pouze e-mailem. Při objednání služeb klient uvede, o jaký nabízený balíček má zájem, jaký termín preferuje, jakou fotografii požaduje, kdo se bude fotit, jakou lokaci požaduje a uvede kontakt na sebe (telefon, e-mail).
 2. Objednáním služeb klient potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a seznámil se se stylem fotografií, které fotograf nabízí.

IV. CENA A JEJÍ ÚHRADA

 1. Ceny za nabízené balíčky jsou uvedeny na webových stránkách fotografa: www.petrasimurdova.com v sekci Ceník. Případné ceny nad rámec balíčku jsou upraveny v rámci vymezení jednotlivých balíčků tamtéž.
 2. Za účelem závazné rezervace termínu focení je klientovi účtována nevratná záloha ve výši 500,- Kč, která bude odečtena z celkové ceny. Faktura na rezervační zálohu bude zaslána fotografem na e-mail klienta poté, co bude provedena objednávka služeb.Splatnost faktury činí 3 pracovní dny, přičemž v případě jejího neuhrazení bude termín uvolněn pro jiné zájemce.
 3. Termín focení může klient změnit nebo zrušit ze závažných důvodů do 24 hodin předem, jinak rezervační záloha propadá.
 4. V případě nepříznivého počasí se focení po domluvě klienta s fotografem přesouvá na nový termín a rezervační záloha nepropadá.
 5. Úhrada za fotografické služby je splatná ihned po obdržení vybraných fotek, a to na účet fotografa. Od celkové částky je odečten již zaplacený rezervační poplatek.
 6. V případě, že si klient vybere fotografie nad rámec uhrazeného balíčku, obdrží od fotografa fakturu, kterou do 3 pracovních dnů uhradí na účet fotografa.

V. FOCENÍ

 1. Focení probíhá na místě a v termínu, který si klient s fotografem dohodli.
 2. Volbu vhodného oblečení a doplňků klient s fotografem domluví před focením.
 3. V průběhu fotografování nebude žádná jiná osoba kromě fotografa pořizovat jakékoliv fotografie či videozáznamy bez souhlasu fotografa.
 4. Fotograf upravuje a retušuje všechny fotografie, které klient obdrží.Upravuje zejména expozice, jas, kontrast, ořez, tonalitu a drobné kosmetické vady (modřiny, škrábance, drobné pupínky). Neupravené fotografie fotograf neposkytuje.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 1. Fotograf zašle klientovi do 7 pracovních dnů od focení e-mail, kde bude uveden odkaz s heslem pro zpřístupnění online galerie se zmenšenými a neupravenými náhledy fotografií, které vybere fotograf.
 2. Z náhledů fotografií si klient vybere požadované fotografie dle uhrazeného balíčku a informuje o tom fotografa.
 3. V případě, že si klient vybere i fotografie nad rámec objednaného balíčku, uhradí tyto fotografie v rámci celkové ceny zvýšené o obnos účtovaný dle Ceníku za další fotografie.
 4. Ve lhůtě 10 dnů od zpřístupnění online galerie s náhledy je klient povinen zaslat fotografovi výběr fotografií k úpravám. V případě nedodržení této lhůty má právo si fotograf provést výběr fotografií sám a klient není oprávněn výběr rozporovat.

VII. DOBA DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

  1. Doba dodání fotografií je 21 dnů od doby, kdy klient zašle fotografovi výběr k úpravám.
  2. Fotografie jsou dodávány prostřednictvím online systému, ze kterého lze vybrané fotografie stáhnout. Tyto fotografie je klient povinen stáhnout do 10 dnů od jejich zpřístupnění.
  3. V případě, že si klient s fotografem domluví expresní dodání fotografií do 3 dnů, uhradí k celkové ceně navíc 1.000,-Kč.
  4. Fotograf si vyhrazuje právo na prodloužení doby dodání v případě nenadálé nemoci či obdobných skutečností ze strany fotografa.

VIII. FORMÁT FOTOGRAFIÍ

 1. Veškeré fotografie jsou dodávány v JPEG formátu. Vybrané fotografie obdrží vždy v barevné nebo černobílé verzi.
 2. Klientovi budou dodány fotografie ve formátu vhodném pro tisk i pro použití na sociální sítě či zasílání e-mailem.

IX. REKLAMACE

 1. Nespokojenost s vlastním vzhledem focených osob není důvod k reklamaci fotografií.
 2. Klient má možnost seznámit se na webových stránkách a na sociálních sítích fotografa se stylem focení a jeho autorským pojetím. Nespokojenost s tímto stylem a pojetím fotografií není tak důvodem k jejich reklamaci.

X. ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

 1. Neupravené fotografie jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od jejich zaslání.
 2. Upravené a předané fotografie jsou archivovány po dobu 1 roku.

XI. SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 1. Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na webových stránkách fotografa disponují souhlasem daných osob.
 2. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo e-mailem.

XII. ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Fotograf v okamžiku objednání fotografií získává ke zpracování osobní údaje klienta. Ochrana těchto údajů podléhá Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679
 2. Osobní údaje jsou poskytovány za účelem poskytování služeb a realizování vzájemné komunikace mezi oběma smluvními stranami.
 3. Tyto osobní údaje budou u fotografa uloženy po dobu 1 roku.

XIII. AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
 2. Na upravené fotografie nesmí být použity jakékoli úpravy, které fotografie odliší od vytvořeného originálu (kolorizace, barevné filtry, ořezy, změna sytosti barev, změna jasu, retuše apod).